Bottenundersökning

Läs mer om våra bottenundersökningar nedan.

Bottenkomposition

Vid batymetrisk mätning med MBES kan man analysera insamlat data och få ut mer information än djupdata. Genom att mäta styrkan i ljudpulsernas reflektion får man information om bottens komposition, om den är mjuk eller hård. Botten klassificeras som hårdbotten, sand-grusbotten, finsandbotten, finsedimentbotten, mosaikbotten (blandade substrat, ofta isälvsmaterial) och glaciallera. På det sättet kan stenar och berggrund lokaliseras. Tekniken kan även användas i vissa fall för att lokalisera rör och kablar. Vill man gå djupare ner i bottensedimenten används en Sub Bottom Profiler (SBP), vilket är ett lågfrekvent ekolod. På SubC Operations använder vi en SBP på 15 kHz som täcker de flesta behov.

Botten- och objektsavbildning

Ibland uppkommer behovet av att avbilda botten med eventuella objekt utan att vara en regelrätt sjömätning, d.v.s. behovet av noggrant djup är sekundärt medan en bra bild är primärt. Det kan vara att avbilda vrak eller andra objekt eller säkra en kabel- eller rörväg. På SubC Operations använder vi oss av MBES eller side scan sonar (SSS) vilket är ett högfrekvent lod som skickar ljudpulser åt sidan, en bra teknik för att lokalisera objekt som kanske inte alltid syns på en MBES. Vi använder oss av två metoder, en med fast installerad SSS för grunda vatten samt en släpbar SSS som dras efter mätfartyget på djupare vatten. I regel presenteras resultatet i bilder (geo-TIFF), men kan anpassas till kundens önskemål.

Volymberäkningar för muddringsarbeten

Inför planering av muddringsarbeten görs en batymetrisk bottenundersökning, resultaten jämförs med önskat djup i planeringsverktyg. Beräkningar görs på vilka volymmassor som behöver avlägsnas för att uppnå önskade djup. Efter utfört muddringsarbeten kontrolleras arbetet med nya batymetriska bottenundersökningar. Det går även att göra delkontroller under muddringsarbetets gång för att anvisa mudderutföraren om var det finns muddermassor kvar att avlägsna. SubC Operations är en smidig länk mellan uppdragsgivare och utförare av muddringsarbeten med höga krav och solida kvalitetskontroller. Vi har de resurser som krävs för planering och kontroll. SubC Operations kan även etablera en vattenståndsskala, pegel.

Farledskontroll

Farledskontroll består i huvudsak av sjömätning men innefattar ibland även inmätning av nautiska installationer, både fasta installationer så som fyrar, ensmärken, båkar, kummel och tavlor, men även flytande installationer så som prickar och bojar. Vi utför även kontroller av enslinjer och sektorer på sektorfyrar. SubC Operations utför mätningar enligt FSIS-44, dock utför vi inte ramningsarbeten. Vi utför tillsammans med båtklubbar, hamnar, kommuner, och myndigheter, projekt i syfte att öka tillgänglighet och säkerhet genom att etablera nya eller anpassa befintliga farleder för att möta sjöfartens och båtsportens behov.

Profiler för styrd borrning

Vid förläggning av sjökabel är oftast den mest kritiska och exponerade delen övergången mellan land och sjö/hav. En bra lösning på problemet är att borra hål, med styrd borrning, från land och ut i havsbotten till ett vattendjup av ca 5-10 m. En slang dras sedan in i det borrade hålet där kabeln senare förläggs. SubC Operations har kapacitet och resurser för bottenundersökningar av batymetri och bottenkomposition samt planering av styrd borrning som innefattar beräkning av borrprofil till borroperatören. Vid genomförande sätter vi ut referensmarkeringar för borrningen på mark och med bojar i vattnet. Vi har kapacitet att assistera till sjöss vid indrag av rör och kabel samt viktning.

OXA

OXA står för OeXploderad Ammunitionseffekt, i engelskan motsvaras det av UXO UnXplodedOrdnance. Begreppet omfattar ammunition, bomber och minor som inte har detonerat. Vi använder oss av en högfrekvent SSS för att lokalisera och klassificera OXA på havets botten. Vi har inom SubC Operations kunskap och teknik för detta. Identifiering och dokumentation av fynd sker med ROV mot öppna databaser. Fynd rapporteras till ansvarig myndighet för åtgärd.

Miljö och vrak

Vi bistår med insamling av data och analys av känsliga områden som omfattar miljöfarliga vrak, känslig havsmiljön och historiska vrak. Lämplig utrustning som används för att definiera känsliga områden och lokalisera objekt är MBES, SSS och ROV. SubC Operation har resurser samt erfarenhet av att sammanställa rapporter till berörda myndigheter och kunder.

SAR

SAR som står för Search And Rescue, fritt översatt till svenska eftersökning och räddning, även kallat för sjöräddning och är en del av Sjöfartsverkets ansvar. Vid ett eventuellt larm eller eftersök är mätfartyget Peter Black redo att bistå. SubC Operations är anslutna till Team Marine som en resurs för assistans.

Vad behöver ni hjälp med?

Har ni några frågor eller funderingar? Skicka ett mail eller ring oss.