Lantmätartjänster

Läs mer om våra lantmätartjänster nedan.

Utsättning

Vid projektering av ny infrastruktur är det nödvändigt att se till att den planerade platsen matchar den verkliga platsen. Det är då en utsättning behöver göras. Med hjälp av vår mycket exakta mätutrustning kan vi hitta vilken önskad position som helst i den verkliga världen. På så sätt kan vi hjälpa dig att se till att byggarbetet uppfyller de krav som anges i tillståndet.

Vanligtvis markeras de önskade punkterna med utsättningspinnar (stakkäppar) eller med färg på marken. Detta brukar kallas för en grovutsättning. När en mer exakt position med millimeternoggrannhet krävs, till exempel när man bygger en byggnadsgrund kan en spik placeras i en träpinne för att markera den exakta platsen. Detta kallas en finutsättning.

Utsättning används också för att synliggöra underjordisk infrastruktur över marken. För att förhindra kostsamma avgrävningar är det vid grävningsarbeten av yttersta vikt att veta exakt var känslig infrastruktur som vatten- och avloppsledningar, underjordiska kraftledningar och telekommunikationskablar finns.

Vi kan också utföra gränsutvisning (kallas även gränsanvisning). Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsutvisning.

En gränsutvisning innebär att vi tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunker vid en gränsutvisning och den är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning. För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet.

Utsättning utförs vanligtvis med RTK GNSS (GPS) -utrustning när centimeternoggrannhet erfordras. När millimeternoggrannheter krävs, eller när en fri sikt med satelliterna på himlen är omöjlig, blir det nödvändigt att använda totalstation.

Inmätning

I dagens digitala värld finns det ett ständigt växande behov av exakta positionsdata. Vi kan utföra geografiska mätningar av infrastruktur som byggnader, vägar, broar, kablar och rör. Men även mäta in topografiska miljöer såsom vattendrag, skogar, jordbruksfält och liknande. Modern förvaltning kräver också ofta geografiskt kopplad information om tekniska installationer som ljusstolpar, brunnar, skåp, etc. för vilka vi kan utföra datainsamlingen.

Beroende på projektet och kundens önskemål har vi ett brett utbud av metoder och utrustning till vårt förfogande, exempelvis RTK GNSS (GPS), avvägningsinstrument, totalstation och fotogrammetri med hjälp av drönare.

Vi kan utföra undersökningar där endera X-, Y- och Z -koordinater mäts i valfritt koordinatsystem. Mätningarna kan kompletteras med ytterligare data för varje funktion (färg, användning, unika detaljer etc.) som kan levereras i valfritt GIS- eller databasformat.

Oavsett uppdrag så arbetar vi alltid nära våra kunder. Vi anpassar vårt arbetssätt beroende på projektförutsättningarna och ser till att alla projektmål uppfylls på ett kontrollerat sätt. Tack vare vårt unika tillvägagångssätt där vi kan erbjuda mätningar både på land och till sjöss kan vi erbjuda maximal flexibilitet för våra kunder. Vår transportförmåga även över vatten gör oss till det  idealiska valet för mätjobb i Stockholms skärgård.

Kontrollmätning

För att säkerställa att en byggnad verkligen byggts på den tillståndsgivna platsen krävs ofta en kontrollmätning. Med hjälp av vår moderna utrustning kan vi arbeta snabbt och exakt för att utföra kontrollmätningar och rapportera resultaten till den ansvariga organisationen.

Vi kan också utföra återkommande kontrollmätningar med jämna mellanrum, till exempel för att kontrollera avsänkning under byggnadsarbeten (sprängning eller pålning). Med hjälp av vertikal utjämning efter ett fastställt ramverk kan vi upptäcka även små avvikelser och rapportera dessa i tid så skador kan begränsas till ett minimum.

Höjdmätning

Ibland krävs endast noggrann mätning av den vertikala (Z) komponenten. Till exempel för att bestämma den korrekta höjden av en byggnadsgrund. Eller hur mycket jord som måste läggas till eller tas bort för att nå en erforderlig marknivå.

Vi kan utföra höjdmätningar med mycket hög precision. Det vanliga sättet att mäta höjd är genom att använda att använda ett automatiskt avvägningsinstrument och beräkna höjdskillnaderna mellan två eller flera punkter.

Vi kan också designa och genomföra höjdmätningar utifrån ett återkommande, repetitivt schema, exempelvis för att kontrollera om det sjunker under byggnadsarbeten (sprängning eller pålning).

GIS och CAD

Förutom fältmätningar och insamling av data, vi kan också bearbeta dessa data till färdiga ”produkter” för våra kunder. Till exempel kan vi lägga till alla uppmätta data i en GIS -miljö (Geographic Information System), såsom ArcGIS eller QGIS. Mycket användbart om specifika egenskaper för funktioner ska läggas till. När du exempelvis beskriver en gatubelysning i ett GIS kan inte bara positionen utan också specifika egenskaper som material, ljustyp, höjd, antal lampor etc. lagras. Vi kan leverera slutprodukten i en mängd olika GIS-format. När komplexa och exakta ritningar krävs eller mätningar måste ställas in i en befintlig CAD-miljö kan vi använda CAD (AutoCAD Civil 3D) för att leverera en slutprodukt till våra kunder.

Kartering

Vi är specialiserade på att göra kartor. Beroende på projektet kan vi inhämta data med hjälp av landmätning, sjömätning, fjärranalys och fotogrammetri. Vi kan också använda våra kunders befintliga data. Vi behandlar all data på vår GIS -plattform, där vi kan designa en layout som passar projektens behov. Vi kan designa alla slags kartor, topografiska kartor, tematiska kartor och specialkartor. Webbaserad (till exempel genom att använda ArcGIS online-miljö), digital eller till och med på papper, med vår storskaliga skrivare. Vår egen Canon imagePROGRAF PRO-4000S-skrivare gör att vi kan skriva ut kartor och sjökort upp till A0-storlek.

Vad behöver ni hjälp med?

Har ni några frågor eller funderingar? Skicka ett mail eller ring oss.